top of page

TELEKY BBQ

Adatkezelési tájékoztató

ZOBA TREND KFT. (Székhely: 7633 Pécs, Madarász V. u. 10-12., Adószám: 14462124-2-02, Cégjegyzékszám: 02 09 073049, a továbbiakban: adatkezelő ) a jelen adatvédelmi tájékoztatóval tájékoztatja a http://telekybbq.hu/ oldalt felkeresőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól, eleget éve ezzel az adatkezelésről szóló 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. §-a által előírt, személyes adatkezeléshez kapcsolódó, előzetes tájékoztatási kötelezettségének.

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelő adatkezelési gyakorlata az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info törvény.) alapul, az adatkezelés jogalapja e törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az oldalon érdeklődő vagy regisztráló érintett önkéntes hozzájárulása. Az Info törvény alapján a tájékoztató által használt fogalmak:

 

-adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközeit meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

-érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

- személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

-hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat

- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez; - tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

 

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

● az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

● az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

● az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

● az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

● az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

● az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az adatkezelés elvei

 

Az 2016/ 679 sz. EU rendelet és az Info törvény 4.§ (1) bekezdése szerint az érintett személyes adata kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A törvény szerint az érintettnek csak olyan személyes adata kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az érintett személyes adata csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelő a törvény adatbiztonsági követelményeit figyelembe véve jár el. Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

1. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

2. kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

3. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

4. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

 

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

1. on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a http://telekybistro.hu/ honlapon található szolgáltatásra való bejelentkezésre, a szolgáltatás iránt érdeklődő érintettek a szolgáltatások érintettekkel való megismertetése, az érintettekkel való kapcsolattartás, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása. A kezelt adatok köre Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján az alábbi adatokat adja meg ügyfélkapcsolat tartás céljából:

● név

● lakcím

● email cím

● telefonszám

 

Az érintett az adatkezelőnél személyesen a honlap használatával adja meg a fenti adatok vonatkozásában az adatkezeléshez való önkéntes hozzájárulást. A hozzájárulás kiterjed adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, törlése és megsemmisítése műveletekre is. Az érintett az e-mail címének megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére az adatkezelő a szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatókat küldjön. Az adatkezelő minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig tart. A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év. Az érintettek jogai A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Érintett jogok:

-hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezels);

-amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; -törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

-az adat kezelésének korlátozása;

-a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

-személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

-bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

-tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

Az érintett ezzel kapcsolatos kéréseit írásban, az adatkezelő hivatalos címére küldött ajánlott levélben vagy elektronikus úton terjesztheti elő. Az adatkezelő az érintett kérésére adatait az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által megadott címre vagy emailcímre.

Jogorvoslat

Az érintett esetleges jogsérelemmel kapcsolatos eljárására valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó törvényi rendelkezéseket az 2016/ 679 sz. EU rendelet és Info törvény tartalmazza. Adatvédelmi incidens ( személyes adat jogellenes kezelése vagy felhasználása esetén) az adatkezelő az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított legkésőbb 72 órán belül köteles bejelenteni a történteket. Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsértés esetén a törvényben foglaltak szerint panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

E-maiI: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvény alapján annak érdekében, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes, kifejezett és egyértelmű legyen, valamint megfelelő tájékoztatatáson alapuljon, az adatkezelő az adatkezelés előtt minden esetben előzetesen, egyértelműen és részletesen, a jelen adatvédelmi tájékoztató ismertetésével tájékoztatja az érintettet a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről. A jelen tájékoztatást az érintett a http://telekybistro.hu/ honlapon ismerheti meg, azt az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételével , ráutaló magatartással fogadja el. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

 

Ki kapja meg az adataidat?

A személyes adataikat munkatársaink kezelhetik, valamint azok az adatfeldolgozók akik velünk, mint adatkezelővel írásbeli adatfeldolgozói szerződést kötöttek. Adataikat mind munkatársaink, mind adatfeldolgozóink és az ő közvetlen munkatársai kizárólag az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges mértékben és a jogalap biztosította ideig kezelhetik. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag velünk, mint Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Mint Adatkezelők ellenőrizzük az adatfeldolgozóink munkáját.

 

Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozót csak hozzájárulásunkkal jogosultak igénybe venni. A ZOBA TREND KFT., mint Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók:

● Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) -statisztikai szolgáltatások

● Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – statisztikai szolgáltatások

● OTP Mobil Kft (Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u 30-32.) online fizetés

● Erdei Heléna E.V. (7766 Újpetre, Ady E. u. 47.) – online marketing tevékenységek

● Molkont Kft.(Pécs 7623 Szabadság u. 42.) - könyvelés

Miért használunk cookiekat, mire szolgálnak és hol tudod ezeket letiltani Mint mindenki, mi is használunk cookiekat szolgáltatásaink minőségének javítására, hogy a felhasználói élményedet javítsuk és hogy minél relevánsabb, érdeklődési körödnek megfelelő hírdetést jeleníthessünk meg, viselkezésalapú marketing futtatásával. Íme még pár technikai információ a cookiek kezeléséről, hogy tudd, mit hol kell beállítanod, ha le szeretnéd tiltani azok kezelését: Technikai adatok és cookie-k kezelése

 

A ZOBA TREND KFT.(mint Adatkezelő) rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k segítenek a weboldal optimalizálásában, abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsuk ki.

 

A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

● elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

● figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát. Amennyiben a weboldalon külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem a Zoba Trend Kft. mint Adatkezelő felügyel, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Mint Adatkezelő a cookie-kat felhasználjuk arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg.

 

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. A Google Analytics alkalmazása

● Ez a weboldal a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

● A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

● A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A weboldalunk üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

● A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldalunk nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu Mint Adatkezelő betartjuk a jogszabályi előírásokat, a személyes adatokat kizárólag jogszabályban meghatározott jogalappal kezeljük, betartjuk a személyes adatok kezelésére vonatkozó alapelveket. Ezeket a jogalapokat és elveket pár fogalom meghatározásával együtt adatkezelési tájékoztatónk végére összegyűjtöttük neked, hogy akár itt is tájékozódhass ezekről. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek A személyes adatok

● kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);

● gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);

● az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);

● pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

● tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);

● kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

A honlap üzemeltetője

A http://telekybbq.hu/ honlapjának rendszerét a  Wix.com Ltd. üzemelteti. Az érintettek által megadott személyes adatokat az adatkezelő és üzemeltető harmadik személynek nem továbbítja.  Észrevételeit az office@teleky.hu e-mail címre küldheti.

Pécs, 2023. 01.02.

bottom of page